Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza szkoła zawodowa jest szkołą ponadgimnazjalną, umożliwiającą przygotowanie do pracy w określonym zawodzie, egzaminu zawodowego lub dalszej edukacji. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa trzy lata.

 

 

Możliwości kontynuacji nauki

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może kontynuować naukę:

  • w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od klasy drugiej), po ukończeniu którego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, oraz po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości,
  • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz ukończeniu liceum dla dorosłych, otrzymuje tytuł technika.

 

Ramowy plan nauczania zasadniczej szkoły zawodowej

W każdej zasadniczej szkole zawodowej realizowany jest taki sam materiał z przedmiotów ogólnych. Ponadto realizowane jest kształcenie zawodowe.

Obowiązkową liczbę godzin przeznaczoną na realizowanie poszczególnych przedmiotów w trzyletnim okresie nauczania określa ramowy plan nauczania obowiązujący w każdej zasadniczej szkole zawodowej.