Technikum

Czteroletnie technikum jest szkołą ponadgimnazjalną zapewniającą absolwentowi przygotowanie ogólne oraz przygotowanie zawodowe. Przygotowanie ogólne umożliwi zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuację nauki w szkole wyższej. Dzięki przygotowaniu zawodowemu absolwent może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie technika.

Nauka w technikum trwa cztery lata, po których absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia technikum oraz po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości. Ponadto po zdaniu wszystkich egzaminów kwalifikacyjnych otrzyma tytuł technika w wyuczonym zawodzie.

 

Możliwości kontynuacji nauki

Po ukończeniu czteroletniego technikum absolwenci mogą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie i/lub dalszą naukę w szkołach wyższych (po zdaniu matury) bądź zmienić zawód technika w szkołach policealnych lub poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (bez konieczności zdawania matury).

 

Ramowy plan nauczania w czteroletnim technikum

W każdym technikum realizowany jest taki sam materiał z przedmiotów ogólnych. Uczeń technikum musi zrealizować wszystkie przedmioty ogólne wskazane w ramowym planie nauczania na poziomie podstawowym oraz kształcenie zawodowe.

Obowiązkową liczbę godzin przeznaczoną na realizowanie poszczególnych przedmiotów w czteroletnim okresie nauczania określa ramowy plan nauczania obowiązujący w każdym technikum.