A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica


Opis placówki:

Dogodna lokalizacja w centrum miasta, blisko PK i PKS.
Specyfikacja szkoły:

Technikum 

Zasadnicza Szkoła ZawodowaDni otwarte placówki:

10.04.2015

28.04.2015

 

 

Pokazy kulinarne, barmańskie i fryzjerskie.

Dzień Pasjonata – prezentacje uczniów-hobbystów

 

W ramach „Dni Otwartych” proponujemy:

- pokaz sztuki barmańskiej

- pokaz baristy (parzenie kawy i herbaty wraz z poczęstunkiem)

- carving  (dekoracja potraw)

- sporządzanie potraw w nowoczesnych piecach konwekcyjnych

- najnowsze trendy mody : ciekawe fryzury i wizaż
Misja szkoły:

Wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.
Udział w programach:
 • Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku
 • Uczenie się przez całe życie
 • Moja Mała Ojczyzna 
 • Projekt Praxis Zajęcia pozalekcyjne:
 • przedmiotowe zajęcia
 • sportowe, taniec nowoczesny, artystyczne, turystyczno-krajoznawczeOferta dodatkowa:

Kursy

 • stylizacja paznokci, 
 • barista, 
 • wizaż, 
 • florystyka, 
 • carving Osiągnięcia:

Uczniowie przez wiele lat funkcjonowania szkoły uczestniczyli w wielu konkursach gastronomicznych osiągając wysokie notowania w kraju:

 • Międzywojewódzki Konkurs na ”Najlepszego ucznia w zawodzie kucharz”, „Najlepszego ucznia w zawodach odzieżowych”,  Olimpiada Młodych Barmanów, Konkurs „Makro – zgotuj sobie sukces”, Konkurs Potraw Regionalnych „Powiedz mi co jesz a powiem Ci skąd jesteś”, Konkurs Nakrycie Stołu  „Bożonarodzeniowe Trendy 2011”.

Szkoła może pochwalić się dużymi osiągnięciami w dziedzinie sportu: 

 • Młodzieżowy Mistrz Polski w boksie 2003/2004,                                    
 • III miejsce w skoku wzwyż w Mistrzostwach Polski w Kaliszu 2008/2009, 
 • Koszykarstwo Mistrzostwo Jeleniej Góry 1991 - 1993 oraz Mistrzostwo Województwa Jeleniogórskiego. 

Mury naszej szkoły opuściło wielu absolwentów o których możemy usłyszeć w mediach. Ratowali ludzkie życie podczas powozi w Bogatyni ale i tacy którzy na co dzień serwują nam rozrywkę czyli słynna „Mariolka” z kabaretu „Paranienormalni”. 
Praktyczna nauka zawodu:

Praktyki w szkole i u pracodawców
Pomoc socjalna:

Stypendia Unijne, socjalne, Prezydenta Miasta, Prezesa Rady Ministrów Dostępne Kierunki/Zawody:

Technikum 4-letnie

 • Technik Technologii Żywności - 314403
  • Identyfikator klasy: 1A
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski (od klasy 1), biologia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)

  Zadania i czynności:

  Technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzania produktów spożywczych;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
  • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
  • kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

  Środowisko pracy:

  • technik technologii żywienia pracuje w halach produkcyjnych, laboratoriach, pod zadaszeniem i na wolnym powietrzu.
  • jest w ciągłym ruchu, ma pracę wymagającą częstych zmian miejsca.
  • często pracuje się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
   i temperaturze, przesyconych środkami chemicznymi i zapachami żywności (w pomieszczeniach biurowych panują warunki normalne).
  • prowadzi dokumentację procesu technologicznego.
  • kieruje i nadzoruje wytwarzanie artykułów spożywczych.
  • kontroluje jakość surowców i produktów.

   

  Przeciwwskazania zdrowotne:

  • niesprawność ruchowa,
  • przewlekłe choroby skóry,
  • nosicielstwo chorób zakaźnych,
  • daltonizm,
  • alergie, skrzywienie kręgosłupa,
  • padaczka,
  • przewlekłe choroby oskrzeli,
  • przewlekłe choroby układu sercowo – naczyniowego

  Wymagania psychologiczne:

  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa i sprawność manualna,
  • dobra prezencja,
  • kultura osobista,

  Możliwość zatrudnienia:

  Technik technologii żywności po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może pracować na stanowisku technika:

  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego,
  • w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności,
  • w placówkach zajmujących się przechowaniem i handlem żywnością.
  • Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. 

  Zadania zawodowe:

  • posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną,
  • dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji artykułów spożywczych,
  • dobiera maszyny i urządzenia do wytwarzania produktów spożywczych,
  • użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego,
  • opracowuje projekty procesu technologicznego wytwarzania produktów spożywczych,
  • organizuje i nadzoruje procesy technologiczne zgodnie z normami zapewniającymi jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
  • nadzoruje przebieg procesów technologicznych w produkcji artykułów spożywczych,
  • dobiera sposoby zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych,
  • stosuje różne metody przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
  • wykonuje podstawowe badania laboratoryjne w przetwórstwie spożywczym,
  • przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności podczas wykonywania zadań zawodowych,
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy

   

  Wyodrębnianie kwalifikacji w zawodzie - Technik technologii żywienia

  Numer kwalifikacji (kolejności) w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  T4

  Produkcja wyrobów cukierniczych,

  K2

  T16

  Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

   


 • Technik Handlowiec - 522305
  • Identyfikator klasy: 1H
  • Przedmioty rozszerzone: język niemiecki (od klasy 1), chemia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)

  Zadania i czynności:

  Technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

   

  Środowisko pracy:

  Handlowcy, w większości, wykonują swoje zadania zawodowe w pomieszczeniach sklepowych, hurtowniach oraz w biurach przedsiębiorstw produkcyjno- -usługowych. Handel obwoźny i obnośny, a także praca akwizytorów wymagają częstego przemieszczania się  i przebywania na zewnątrz. Ze względu na konieczność bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i odbiorcami, od handlowców wymaga się prawa jazdy kategorii B.

  Technik handlowiec może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:

  • w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach,
  • w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności,
  • w instytucjach kontroli handlu (Państwowa Inspekcja Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta itp.),
  • samodzielnie prowadzić małą firmę handlową

  Przeciwwskazania zdrowotne

  • obniżona odporność fizyczna i psychiczna,
  • kalectwo kończyn,
  • przewlekłe choroby skóry,
  • wady wymowy,
  • słaby słuch,
  • daltonizm.

   

  Wymagania psychologiczne:

  • dokładność i systematyczność w działaniu,
  • dobra pamięć i koncentracja uwagi,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • przedsiębiorczość,
  • uzdolnienia rachunkowe,
  • wytrwałość, sumienność, systematyczność,
  • kultura osobista,

  Możliwość zatrudnienia:

  Zatrudniani są zwłaszcza w dużych placówkach detalicznych. Referenci/asystenci handlowi ds. zaopatrzenia organizują, w przedsiębiorstwach handlowych lub produkcyjno- usługowych zaopatrzenie  w potrzebne towary, materiały lub surowce do produkcji. Referenci/asystenci ds. sprzedaży organizują sprzedaż towarów i usług w firmach handlowych lub sprzedaż wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Pracownicy o dłuższym stażu pracy i wyższych kompetencjach awansują na stanowiska kupców, specjalistów ds. zaopatrzenia lub sprzedaży. Pracując w dziale obsługi klienta, handlowcy koncentrują się na działaniach marketingowych firmy związanych ze sprzedażą. Akwizytorzy, będąc pośrednikami pomiędzy firmą, którą reprezentują (producent, hurtownik), a klientem, prezentują ofertę handlową oraz zbierają zamówienia.

  Handlowcy, posiadający odpowiednio wysokie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie, zajmują stanowiska kierownicze organizując prace podległych im pracowników.

   

  Zadania zawodowe:

  • wypełnia dokumenty, prowadzi korespondencję oraz sporządza pisma związane z    działalnością handlową,
  • prowadzi badania rynkowe i marketingowe, opracowuje i interpretuje wyniki badań,
  • organizuje i prowadzi działalność reklamową,
  • ewidencjonuje i interpretuje operacje gospodarcze,
  • oblicza i interpretuje wskaźniki analizy ekonomiczno – finansowej,
  • prowadzi negocjacje handlowe oraz kształtuje relacje z otoczeniem rynkowym,
  • przygotowuje ofertę handlową towarów i usług,
  • korzysta ze źródeł informacji o towarach oraz z kodów informacyjnych,
  • stosuje zasady odbioru jakościowego oraz zasady przechowywania i konserwacji towarów,
  • posługuje się technicznymi środkami pracy oraz oprogramowaniem wspomagającym proces    sprzedaży towarów i usług,
  • przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
  • przestrzega przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
  • postępuje zgodnie z zasadami etyki.

   

  Wyodrębnianie kwalifikacji w zawodzie Technik handlowiec

  Numer kwalifikacji (kolejności)

  w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  A.18.

  Prowadzenie sprzedaży

  K2

  A.22.

  Prowadzenie działalności handlowej

   


 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 343404
  • Identyfikator klasy: 1U
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski (od klasy 1), biologia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 3)

  ZADANIA  I CZYNNOŚCI:

  Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne, także imprez organizowanych w warunkach nietypowych: 

  • Planowanie produkcji i ustalanie asortymentu potraw,
  • Dokonywanie oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych
  • Potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi,
  • Nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi,
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń produkcji gastronomicznej,
  • Obsługiwanie maszyn i urządzeń gastronomicznych,
  • Organizowanie i nadzorowanie obsługi konsumentów,
  • Organizowanie pracy magazynu,
  • Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcyjnego. 

  Technik żywienia i usług gastronomicznych powinien mieć artystyczne wyczucie smaku, pomysłowości oraz bogatą wyobraźnię – odnosi się to zarówno do umiejętności wymyślania i tworzenia nowych potraw, ich modyfikowania, jak również nowatorskiego dekorowania, ponieważ wizualna strona potrawy niejednokrotnie ma ogromny wpływ na jej ocenę. Klient wymaga aby serwowane dania wyglądały jak dzieła sztuki.

  Na rynku jest coraz więcej pracy dla specjalistów od żywienia

   

  ŚRODOWISKO PRACY:

  Pracuje w zakładach i placówkach gastronomicznych oraz placówkach żywienia zamkniętego, w pomieszczeniach produkcyjnych (kuchnie) o dużym natężeniu hałasu i wysokiej temperatury.

  Pracuje w pozycji stojącej, w ciągłym ruchu.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE:

  • niska wydolność fizyczna
  • nieskorygowane szkłami wady wzroku, zaburzenia widzenia barw
  • choroby zapalne uszu, niedosłuch
  • omdlenia
  • zawroty głowy
  • zaburzenia równowagi
  • choroby układów: oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), kostno- stawowego, ruchu,
  • nadciśnienie tętnicze
  • alergie
  • choroby skóry rąk
  • cukrzyca
  • reumatyzm
  • nosicielstwo chorób zakaźnych
  • zaburzenia zmysłu smaku, powonienia, dotyku

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE:

  Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.

  • Szybkie tempo pracy, refleks.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Zainteresowania kulinarne, gospodarność.
  • Uzdolnienia administracyjne, organizacyjne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

  Technik żywienia i usług gastronomicznych pracuje w różnych lokalach prowadzących działalność gastronomiczną np.: restauracjach, kafeteriach, snack barach, kawiarniach, barach, restauracjach biurowych, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach.

  Technik żywienia i usług gastronomicznych może być zatrudniony w obiektach zbiorowego wyżywienia, zwłaszcza zakładach gastronomicznych żywienia otwartego i zamkniętego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością.

   

   ZADANIA ZAWODOWE:

  Absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z funkcjonowaniem części gastronomicznej (kuchnia, sale konsumpcyjne, room service) i administracyjno-gospodarczej (dział finansowo-księgowy, dział sprzedaży) zakładu gastronomicznego.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

  W zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer kwalifikacji

  (kolejność )

  w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy

  programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  T.6

  Sporządzanie potraw i napojów

  K2

  T.15

  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

   


 • Technik Usług Fryzjerskich - 514105
  • Identyfikator klasy: 1B
  • Przedmioty rozszerzone: język niemiecki (od klasy 1), chemia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)

  ZADANIA I CZYNNOŚCI:

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
  • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
  • wykonywania strzyżenia włosów;
  • wykonywania stylizacji fryzur;
  • wykonywania projektów fryzur.

   

  ŚRODOWISKO PRACY:

  Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

  • pracownię fryzjerską, wyposażoną w: stanowiska fryzjerskie, obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego); środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do wizualizacji projektów fryzur; bieliznę fryzjerską: zabiegową, i ochronną;
  • pracownię technologiczną, wyposażoną w: treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego;
  • pracownię projektowania i estetyki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, oprogramowanie do projektowania graficznego i doboru fryzur; środki dydaktyczne z zakresu: kreślarstwa, nauki o konstrukcjach, kształtach i kolorach oraz nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych;
  • pracownię analizy biologiczno-chemicznej, wyposażoną w modele anatomiczne: ciała, mięśni, włosów, skóry; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, dostępem do Internetu, pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, atlas multimedialny chorób skóry głowy i włosów; mikroskopy, sprzęt laboratoryjny; urządzenia pomiarowe, urządzenia laboratoryjne; zestawy szkła laboratoryjnego.

  Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZAWODOWE:

  • niski wzrost,
  • słaba wytrzymałość fizyczna nóg, rąk i pleców,
  • niedostateczna sprawność ruchowa dłoni i palców,
  • problemy z sercem, płucami i górnymi drogami oddechowymi,
  • niski poziom spostrzegawczości i podzielności uwagi,
  • choroby skórne,
  • skłonność do alergii utrudniających wykonywanie zawodu,
  • nieprawidłowa budowa kośćca i kręgosłupa,
  • nieprawidłowe widzenie obuoczne,
  • nieprawidłowe widzenie barw,
  • nieprawidłowa wymowa

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE:

  • komunikatywność,
  • kulturalność
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań,
  • otwartość na zmiany,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • umiejętność negocjowania warunków porozumień,
  • odpowiedzialność za podejmowane działania,
  • chęć doskonalenia umiejętności zawodowych

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

  • salony fryzjerskie
  • otworzenie własnej działalności

   

  ZADANIA ZAWODOWE:

  A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich:

  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
  • Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
  • Zmiana koloru włosów

  A.23. Projektowanie fryzur

  • Wykonywanie projektów fryzur
  •  Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  Numer kwalifikacji

  (kolejność )

  w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy

  programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  A.19.

  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

  K2

  A.23.

  Projektowanie fryzur

   


 • Kelner - 513101
  • Identyfikator klasy: 1K
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski (od klasy 1), biologia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Fachowa i kompleksowa obsługa konsumenta w różnorodnych zakładach gastronomicznych
  • Obsługa wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych,
  • kelnerska obsługa kongresów, targów, wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i innych imprez
  • Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości,
  • Obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych technik obsługi,
  • Serwowanie potraw i napojów w zakładach gastronomicznych na przyjęciach okolicznościowych. Doradzanie konsumentowi i udzielanie informacji na temat podawanych potraw i napojów,
  • Posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi
  • Nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju imprezy (także w obecności gości).
  • Inkasowanie należności oraz dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

   

  ŚRODOWISKO PRACY KELNERA

  Praca kelnera odbywa się zazwyczaj w pomieszczeniach restauracji, kawiarni i pubów. Pomieszczenia te często mogą być zadymione dymem papierosowym, panuje w nich znaczny hałas, natomiast oświetlenie jest silnie zróżnicowane. Praca może obywać się również na zewnątrz w ogródkach kawiarnianych. Praca odbywać się również indywidualnie lub w zespołach kelnerskich, zachodzi również konieczność pokonywania dużych odległości od pomieszczeń produkcyjnych do części handlowej zakładu. Praca może odbywać się w godzinach nocnych.

   

  PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE

  Słaba kondycja i niska wydolność fizyczna, nie skorygowane szkłami wady wzroku (brak widzenia obuocznego), zaburzenia widzenia barw, niedosłuch, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, omdlenia, choroby układów: kostno-stawowego, mięśniowego (brak pełnej sprawności rąk, płaskostopie) nerwowego, krążenia (wady serca, żylaki kończyn dolnych), oddechowego, cukrzyca, choroby skóry, nosicielstwo chorób zakaźnych, zaburzenia zmysłu smaku i węchu, zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wady wymowy

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  Koordynacja wzrokowo- ruchowa, podzielność uwagi, zręczność ruchów, szybkie tempo pracy, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, spostrzegawczość, dokładność, komunikatywność, kultura osobista, uprzejmość, cierpliwość, odporność emocjonalna, łatwość wypowiadania się, miła aparycja, dbałość o wygląd zewnętrzny. Zainteresowania manualne, rachunkowe, językowe.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Kelnerzy zatrudniani są przez różne podmioty gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, głównie w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach wczasowych lub zakładach gastronomicznych prowadzonych przez hotele. Ponadto kelnerzy mogą być zatrudnieni na statkach i promach oraz w wagonach restauracyjnych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Planuje posiłki i układa proste menu
  • Organizuje przyjęcia okolicznościowe i catering
  • Przygotowuje salę konsumencką dla gości
  • Doradza i udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw oraz technologii ich przyrządzania
  • Przyjmuje i rejestruje zamówienia klienta
  • Inkasuje należności, rozlicza się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu
  • Serwuje potrawy i napoje w zakładzie gastronomicznym i na przyjęciach
  • Obsługuje gości hotelowych w restauracji i pokoju hotelowym
  • Sporządza lub kończy przyrządzanie potraw w obecności gościa
  • Organizuje i porządkuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  • Współpracuje w grupie (z kelnerami, kucharzami i pionem hotelowym)
  • Zarządza zespołem kelnerów podczas obsługi kelnerskiej i ocenia ich pracę
  • Ocenia wielkość, świeżość, dekorację oraz estetykę potraw i napojów pobieranych z kuchni i bufetów przed podaniem ich konsumentowi.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI

  W zawodzie kelner wyodrębniono 2 kwalifikacje

  Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  T9

  Wykonywanie usług kelnerskich

  K2

  T10

  Organizacja usług gastronomicznych
 • Technik Księgarstwa - 522306
  • Identyfikator klasy: 1C
  • Przedmioty rozszerzone: matematyka (od klasy 1), język polski (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 3)

  Zadania i czynności:

  Technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowanie sprzedaży oraz promowanie książek i wydawnictw krajowych, zagranicznych, współczesnych i dawnych,
  • prowadzenie sprzedaży książek i wydawnictw,
  • upowszechnianie książek i czytelnictwa,
  • podejmowanie współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi.

   

  Środowisko pracy:

  Miejscem pracy księgarza jest przeważnie przestrzeń księgarni, także hurtownia lub wydawnictwo. Powinien absolwent posiadać zdolność obsługi komputera i kasy fiskalnej,  a także cechy personalne, umożliwiające pracę bezpośrednio z klientem. Doskonała znajomość klasyków literatury i pozycji nowych na rynku wydawniczym z pewnością zostaną docenione przez potencjalnych pracodawców.

   

  Przeciwwskazania zdrowotne:

  Nie ma znaczących przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiłyby pracę w tym zawodzie. Kandydat powinien posiadać wiedzę ogólną na temat książek, rynku wydawniczego, tego co się aktualnie wydaje oraz cierpliwość i umiejętność rozmowy z klientem.

   

  Wymagania psychologiczne:

  • otwartość, komunikatywność,
  • kreatywność, odpowiedzialność,
  • dokładność i systematyczność w działaniu,
  • dobra pamięć i koncentracja uwagi,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • wytrwałość, sumienność,
  • kultura osobista,
  • stosujący się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
  • gotowi do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • przedsiębiorczość.

   

  Możliwość zatrudnienia:

  Absolwent może zostać zatrudniony w:

  • księgarniach, wydawnictwach i hurtowniach,
  • firmach zajmujących się opracowywaniem, promowaniem i sprzedażą książek, albumów, broszur, map, płyt kompaktowych, winylowych, gier komputerowych, reprodukcji dzieł sztuki,
  • małych sklepach,
  • działach promocji i reklamy,
  • hurtowniach książek i księgarniach technicznych, obcojęzycznych, muzycznych, pedagogicznych, antykwariatach i innych.

   

  Zadania zawodowe:

  Technik księgarstwa powinien:

  •  wykorzystywać wiedzę dotyczącą różnych dziedzin nauki, techniki i sztuki
  •  oceniać wydawnictwa książkowe i nieksiążkowe pod względem edytorskim i księgoznawczym,
  •  korzystać ze źródeł informacji księgarskiej,
  •  klasyfikować asortyment księgarski według układów formalnych i rzeczowych,
  •  sporządzać opis bibliograficzny,
  •  organizować i prowadzić księgarską działalność handlową,
  •  realizować zadania związane z zaopatrzeniem i sprzedażą asortymentu księgarskiego,
  •  prowadzić działalność informacyjno-bibliograficzną,
  •  stosować różne formy i metody popularyzacji wydawnictw,
  •  stosować zasady ekspozycji wydawnictw w witrynach i wnętrzach,
  •  prowadzić dokumentację działalności księgarskiej,
  •  współpracować z placówkami i instytucjami kulturalno-oświatowymi,
  •  przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych
  •  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
  • udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
  • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
  •  stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej,
  • kierować zespołem pracowników,
  • postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

   

  Wyodrębnianie kwalifikacji w zawodzie

  W zawodzie technik księgarstwa wyodrębniono 2 kwalifkacje

  Numer kwalifikacji (kolejność)

   w zawodzie

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  A.18

  Prowadzenie sprzedaży

  K2

  A.21

  Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

   

  UWAGA:

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji A.18 i A.21 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifkacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22 – Prowadzenie działalności handlowej
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia

 • Sprzedawca - 522301
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Podstawowym celem i zadaniem sprzedawcy jest zawsze sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na dobrej znajomości branży, w której sprzedawca jest zatrudniony.

  Najbardziej charakterystyczne czynności sprzedawcy to: informowanie kupujących o cenach i właściwościach towarów oraz o ich walorach użytkowych, odpowiednie zapakowanie sprzedanego towaru, sporządzanie paragonów i faktur i inkasowanie należności za sprzedany towar. Poza tym , sprzedawca ma za zadanie orientować się w potrzebach klientów i zabiegać o zaopatrzenie punktu sprzedaży w towary najbardziej poszukiwane. Sprzedawca dokonuje ponadto systematycznego przeglądu magazynowanych towarów, dba o ich właściwą konserwację i utrzymanie wartości użytkowej.

  Zadaniem sprzedawcy jest odpowiednie wyeksponowanie i zareklamowanie sprzedawanego towaru. Sprzedawca prowadzi rozliczenie finansowo-ekonomiczne sklepu, załatwia reklamacje klientów, utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

  W bezpośrednim kontakcie z klientem sprzedawca służy fachową radą i pomocą w wyborze towarów, informuje o asortymencie, cechach i użytkowaniu towarów, warunkach sprzedaży stosowanych cenach i upustach. Dokłada wszelkich starań, aby nawet najbardziej oporny klient został przekonany o doskonałej dla niego okazji zakupu.

  Dobry sprzedawca zawsze jest i będzie potrzebny. I nie zmieni tego rozwój techniki i Internetu bo klient, podejmując decyzje o zakupie zawsze oczekuje od sprzedawcy rady i wsparcia.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Materialne środowisko pracy:

  Praca sprzedawcy wykonywana jest w pomieszczeniach sklepowych : sali sprzedażowej, magazynie, pomieszczeniach biurowych. Podstawowym narzędziem jest komputer, drukarka, skaner, programy handlowe rejestrujące sprzedaż, pomocniczym – kalkulator. Praca odbywa się w warunkach bezpiecznych, średnio uciążliwych fizycznie. Czynności związane z prezentacją towarów i inkasowaniem należności w większości przypadków odbywają się na stojąco, natomiast sporządzanie dokumentów przy stanowisku komputerowym może przebiegać się w pozycji siedzącej. Dłuższa praca sprzedawcy-fakturzysty przy komputerze związana ze sporządzaniem dokumentów sprzedaży, Może stać się przyczyną wad wzroku. Długa praca stojąca może wywołać choroby kręgosłupa lub żylaki.

   

  Społeczne środowisko pracy:

  Sprzedawca planuje i realizuje swoje działania, ale w ciągłym kontakcie z innymi ludźmi – potencjalnymi nabywcami. W ramach kontaktów z klientami konieczne jest umiejętne prowadzenie rozmów sprzedażowych w celu określenia potrzeb nabywcy, przekonania o zakupie, cierpliwe odpowiadanie na pytania, usuwanie wątpliwości, uzgadnianie cen  i warunków płatności. Zadaniem sprzedawcy jest takie zachowanie podczas rozmowy sprzedażowej aby zaowocowało zawarciem obustronnego kontraktu.

   

  Organizacyjne środowisko pracy:

  Praca sprzedawcy odbywa się w stałych godzinach, najczęściej od godz.10 do 18 lub w systemie zmianowym gdy sklep prowadzi sprzedaż od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych.

  Sprzedawca rozlicza się codziennie ze swojej pracy pod względem finansowym na podstawie sporządzanego, dziennego raportu sprzedaży.

  Charakter pracy nie jest rutynowy bo każdy kontrahent powinien być traktowany w sposób indywidualny, wyjątkowy.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  Niektóre schorzenia wykluczają wykonywanie zawodu sprzedawcy:

  a)    niesprawność układu kostno-stawowego,

  b)   niesprawność narządu wzroku i słuchu,

  c)    niesprawność manualna,

  d)   wady wymowy,

  e)    zaburzenia psychiczne,

  f)    choroby skóry, alergie, choroby zakaźne, nosicielstwo chorób zakaźnych

                  

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  Praca sprzedawcy ma charakter indywidualny. Podejmując się sprzedaży towarów, sprzedawca musi sam, bez pomocy, polegając na własnej pomysłowości i operatywności to zadanie wykonać. Samodzielność, gotowość do podejmowania działania z własnej inicjatywy, umiejętność zaplanowania i zorganizowania sobie pracy to cechy niezbędne w tym zawodzie.

   Ciągłe i intensywne kontakty z różnymi ludźmi są odpowiednie dla osób komunikatywnych. Każdy nowy klient wymaga indywidualnego traktowania. W trakcie prowadzonej rozmowy może dojść do sytuacji konfliktowych, w których sprzedawca nie może okazać zdenerwowania, musi umieć zapanować nad własnymi emocjami, argumentować swoje

  stanowisko rzeczowo i logicznie. Bardzo ważną w tym zawodzie jest podzielność uwagi. Sprzedawca musi jednocześnie wykonywać jeden krok negocjacji i myśleć o następnym.

  Zdolność szybkiego, logicznego myślenia, tzw. refleks intelektualny jest konieczny, żeby ubiegać każdą myśl i wątpliwość klienta. Bardzo przydatna jest dobra pamięć do zapamiętania wszystkich szczegółów finansowych zawieranej transakcji, zwłaszcza cen i warunków sprzedaży. Poza tym ważna w zdobywaniu klienta jest wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja.

   

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Rynek pracy wciąż szuka profesjonalnych sprzedawców ,których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej: sklepu detalicznego, hurtowni, spółki handlowej, itp. Osoby przedsiębiorcze mogą także stworzyć własną jednoosobową firmę handlową.

  Analiza internetowych ofert pracy, wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

  Ponadto sprzedawca może podnieść swoje kwalifikacje, uzyskując tytuł technika handlowca lub technika księgarstwa, co poszerzy jego możliwości zatrudnienia raz awansu zawodowego.

  Atutem  do szybkiego znalezienia pracy jest znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy i dyspozycyjność.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  Sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,

  2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

  Kwalifikacja

  Symbol zawodu

  Zawód

  Elementy wspólne

  A.18.

  Prowadzenie sprzedaży

  522301

  Sprzedawca

  PKZ(A.j)

           

   


 • Kucharz - 512001
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI:

  Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery.

  • Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw.
  • Pobiera surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych.
  • Różnymi technikami i metodami, zgodnie z normami   surowcowymi, wykonuje różny asortyment potraw.
  • Posługuje się narzędziami, maszynami i urządzeniami służącymi do przygotowania potraw i napojów oraz prowadzi ich bieżącą konserwację.
  • Przygotowuje potrawy, napoje i desery na przyjęcia okolicznościowe. 

   

  ŚRODOWISKO PRACY:

  Praca kucharza dobywa się w pomieszczeniach kuchennych, w których zgrupowane są urządzenia kuchenne. Uciążliwa jest panująca w kuchni wysoka temperatura, duża wilgotność i hałas.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE:

  Wady wzroku wymagające korekcji szkłami.

  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego.
  • Cukrzyca.
  • Alergie.
  • Choroby skóry.
  • Nosicielstwo chorób zakaźnych.
  • Zaburzenia psychiczne.
  • Zaburzenia smaku i węchu.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE:

  Koordynacja wzrokowo – ruchowa..

  • Podzielność uwagi.
  • Zręczność ruchów, refleks.
  • Szybkie tempo pracy.
  • Wytrzymałość na wysiłek.
  • Spostrzegawczość, dokładność.
  • Wrażliwość estetyczna i smakowa.
  • Zainteresowania: techniczne, kulinarne.
  • Umiejętności organizacyjne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

  Praca w: restauracjach, kawiarniach, hotelach, itd.

  Może tez prowadzić własną placówkę gastronomiczną

   

  ZADANIA ZAWODOWE:

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przechowywania żywności;
  • sporządzania potraw i napojów;
  • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

  W zawodzie  kucharz wyodrębniono 1 kwalifikacje.

  Numer kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  T.6

  Sporządzanie potraw i napojów

   


 • Fryzjer - 514101
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI:

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
  •  wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
  •  wykonywania strzyżenia włosów;
  •  wykonywania stylizacji fryzur.

   

  ŚRODOWISKO PRACY:

  Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie fryzjer powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

  • pracownię fryzjerską wyposażoną w: stanowiska fryzjerskie obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek); przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego); środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowe dobierania fryzur, projektor multimedialny; bieliznę fryzjerską: zabiegową i ochronną;
  • pracownię technologiczną wyposażoną w: treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZAWODOWE:

  • niski wzrost,
  • słaba wytrzymałość fizyczna nóg, rąk i pleców,
  • niedostateczna sprawność ruchowa dłoni i palców,
  • problemy z sercem, płucami i górnymi drogami oddechowymi,
  • niski poziom spostrzegawczości i podzielności uwagi,
  • choroby skórne,
  • skłonność do alergii utrudniających wykonywanie zawodu,
  • nieprawidłowa budowa kośćca i kręgosłupa,
  • nieprawidłowe widzenie obuoczne,
  • nieprawidłowe widzenie barw,
  • nieprawidłowa wymowa

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE:

  • komunikatywność,
  • kulturalność
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań,
  • otwartość na zmiany,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • umiejętność negocjowania warunków porozumień,
  • odpowiedzialność za podejmowane działania,
  • chęć doskonalenia umiejętności zawodowych

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

  • salony fryzjerskie
  • otworzenie własnej działalności

   

  ZADANIA ZAWODOWE:

  A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich:

  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
  • Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
  • Zmiana koloru włosów

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  W zawodzie fryzjer wyodrębniono 1 kwalifikacje.

  Numer kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  A.19.

  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

   


 • Cukiernik - 751201
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Produkowanie wszelkich wyrobów cukierniczych.
  • Właściwe przygotowanie półproduktów oraz dodatków do produkcji. Surowce do wyrobu produktów cukierniczych muszą być właściwie odmierzone.
  • Tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach.
  • Doskonała znajomość obsługi maszyn i urządzeń do produkcji tych wyrobów.
  • Kontrola i konserwacja maszyn i urządzeń przy zachowaniu zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

  ŚRODOWISKO PRACY CUKIERNIKA

  Praca cukiernika ma charakter zespołowy - współdziała z innymi pracownikami. Praca może przebiegać w systemie zmianowym. Cukiernik musi nosić ubranie robocze -czysty biały fartuch, czapkę lub czepek.

   

  PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE

  W zawodzie tym nie mogą pracować osoby z niesprawnością

  ruchową rąk oraz te, u których występują przewlekłe choroby skóry, które są nosicielami chorób zakaźnych lub nie rozróżniają barw (daltonizm). Względnym przeciwwskazaniem są alergie i skrzywienia kręgosłupa.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  Ze względu na cel pracy cukiernika - produkcja wyrobów o określonych parametrach jakościowych - ważne są w tym zawodzie dokładność, cierpliwość oraz wrażliwość na kształty i kolory. Istotną cechą jest też dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Od cukiernika wymagana jest także sprawność sensomotoryczna (zmysł smaku, wrażliwość węchowa

  i czucie dotykowe), które przydatne są przy ocenie wyprodukowanych wyrobów.

  Inicjatywność, wyobraźnia i myślenie twórcze pomagają z kolei

  w tworzeniu nowych, atrakcyjnych receptur. Duża zręczność palców jest niezwykle istotna np. przy wykonywaniu ozdób z gorącej masy cukrowej.

  Cukiernik w swojej pracy musi dbać także o dobry stan maszyn i urządzeń dlatego przydatne są uzdolnienia techniczne.

  W pracy cukiernika liczy się także podzielność uwagi. Jedna osoba

  musi często wykonywać kilka rożnych zadań w krótkim czasie, np.

  nadzorować pracę pieców i przygotowywać kolejną partię ciasta do wypieku.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie. A także u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub w restauracjach, w hotelach, albo sam otworzyć własną cukiernię.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Dobiera, ocenia i przygotowuje surowce, półprodukty i dodatki do produkcji wyrobów cukierniczych,
  • Rozróżnia grupy produktów cukierniczych oraz ocenia ich wartość kaloryczną
  • Prowadzi procesy technologiczne zgodnie z normami, systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
  • Sporządza półprodukty, wyroby cukiernicze i ocenia ich jakość,
  • Dekoruje wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
  • Używa maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej,
  • Czyści, myje i dezynfekuje maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy,
  • Przechowuje surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze
  • Prowadzi dokumentację produkcji
  • Rozlicza zużycie surowców
  • Kalkuluje ceny gotowych wyrobów cukierniczych i ciastkarskich

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI

  W zawodzie cukiernika wyodrębniono 1 kwalifikacje

  Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  T4

  Produkcja wyrobów cukierniczych

   


 • Piekarz - 751204
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Przygotowanie surowców piekarskich do produkcji.
  • Przygotowanie ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni.
  • Dzielenie ciasta i kształtowanie kęsów na różny asortyment pieczywa.
  • Prowadzenie rozrostu końcowego oraz wykonywanie czynności pomocniczych przed wypiekiem pieczywa.
  • Wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich.
  • Wykonywanie operacji technologicznych po wypieku ciasta.
  • Przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży.
  • Posługiwanie się i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej piekarni.
  • Dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji pieczywa.
  • Stosowanie zasad higieny produkcji oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej wyrobów piekarskich.
  • Organizowanie pracy piekarni, ustalanie możliwości produkcyjnych, składowanie i magazynowanie surowców piekarskich.
  • Ocenianie jakości surowców i półproduktów piekarskich.
  • Ocenianie jakości pieczywa.

   

  ŚRODOWISKO PRACY PIEKARZA

  Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. W części produkcyjnej panuje zwykle podwyższona temperatura ze względu na proces technologiczny, tj. rozrost i wypiek ciasta. Uciążliwości, które występują w piekarni to głównie zapylenia pyłami mącznymi, podwyższona temperatura, duża wilgotność powietrza, możliwość występowania śliskiego podłoża.

   

  PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE

  W zawodzie tym nie mogą pracować osoby z niesprawnością ruchową rąk oraz te, u których występują przewlekłe choroby skóry, które są nosicielami chorób zakaźnych lub nie rozróżniają barw (daltonizm), alergie i skrzywienia kręgosłupa, padaczka, przewlekła choroba oskrzeli

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  W piekarniach mogą pracować ludzie niepełnosprawni. Na niektórych stanowiskach, pod nadzorem, może być zatrudniony człowiek z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Na wszystkich stanowiskach mogą pracować głuchoniemi, niesłyszący, niedosłyszący. Piekarzem może być człowiek z lekką dysfunkcją kończyn dolnych, o ile nie przeszkadza to w chodzeniu i staniu. Wymagana jest sprawność sensoryczna niezbędna do oceny surowców oraz wyrobu gotowego. Umiejętności te gwarantuje ostrość wzroku, rozróżnianie barw, czucie smakowe i dotykowe oraz dobre powonienie. Piekarz powinien cechować się dużą sprawnością manualną palców np. do wyplatania chałek, formowania rogali.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Miejscem pracy piekarza są: wszystkie piekarnie, hale produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Wykonywanie ciast pszennych, żytnich i mieszanych.
  • Wykonywanie czynności związanych z dzieleniem ciast i kształtowaniem kęsów.
  • Prowadzenie rozrostu i wypieku pieczywa.
  • Wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących planowania wielkości i asortymentu produkcji, transportu, przygotowania surowców, czynności przed i po wypieku pieczywa.
  • Przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI

  W zawodzie piekarz wyodrębniono 1 kwalifikacje

  Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  T3

  Produkcja wyrobów piekarskich


 • Wędliniarz - 751107
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • przeprowadzenie wykrwawienia zwierzęcia oraz zbiórki krwi spożywczej i technicznej,
  • zdejmowanie i oczyszczanie skór ręcznie lub maszynowo za pomocą skórowaczki,
  • przeprowadzanie klasyfikacji tusz, półtusz i ćwierćtusz,
  • przekazywanie do wychłodzenia mięsa, tłuszczy i ośrodków,
  • rozbiór i wykrawanie na mięsa drobne półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych oraz uzyskiwanie elementów na wędzonki,
  • peklowanie mięs drobnych, a także nastrzykiwanie elementów na wędzonki,
  • przygotowanie mięs drobnych do produkcji przez rozdrabnianie na wilkach,
  • kutrowanie masy wiążącej do wędlin,
  • sporządzanie farszów do produkcji wędlin i wędlin podrobowych,
  • nadziewanie osłonek i formowanie batonów zgodnie z wymaganiami norm,
  • obróbka termiczna produktów ( wędzenie, parzenie, studzenie )

   

  ŚRODOWISKO PRACY WĘDLINIARZA

  Rzeźnik wędliniarz pracuje głównie w pomieszczeniach zamkniętych (halach ubojowych, rozbiorowych, produkcyjnych, magazynach) odpowiednio klimatyzowanych, w których jest wymagana temperatura i wilgotność. Jest narażony zarówno na temperatury zbyt niskie, jak i zbyt wysokie, duże nasycenie powietrza parą wodną oraz oddziaływanie dymu wędzarniczego. W niektórych pomieszczeniach może być narażony na nieprzyjemne zapachy i hałas. Podczas wykonywania zadań zawodowych posługuje się niebezpiecznymi narzędziami, urządzeniami i maszynami. Pracę wykonuje najczęściej w pozycji stojącej i w ruchu, rzadziej w siedzącej. Rzeźnik wędliniarz pracuje w systemie zmianowym, również w porze nocnej.

   

  PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE

  Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w tym zawodzie są choroby reumatyczne, skłonność do uczuleń oraz słabo rozwinięte zmysły wzroku, smaku, węchu i dotyku. Przeciwwskazaniem wykluczającym pracę w zawodzie masarza są choroby weneryczne, nosicielstwo chorób zakaźnych, gruźlica płuc oraz zmiany chorobowe skóry rąk.
  Na stanowiskach siedzących (przy stołach rozbiorowych i wędliniarskich oraz w gruczolarni i jeliciarni) istnieje możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych- niedosłyszących, z niedowładem nóg, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  Praca masarza wymaga spostrzegawczości, dokładności, systematyczności oraz umiejętności pracy w szybkim tempie (wymagają tego wszelkie działania przy obróbce mięsa). Ważna jest również umiejętność przestawiania się z jednej czynności na drugą. Masarz musi być również odporny na zmęczenie.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Rzeźnik-wędliniarz może pracować w ubojniach i zakładach mięsnych jedno- i wielooddziałowych, a także o pełnym profilu produkcji, w zakładach garmażeryjnych i sklepach. Może prowadzić własną firmę mięsną.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Organizowanie stanowiska pracy rzeźnika-wędliniarza zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
  • Nadzorowanie żywca w zakładzie przemysłu mięsnego od przyjęcia do uboju
  • Dokonywanie uboju zwierząt rzeźnych
  • Dokonywanie obróbki poubojowej, w tym obróbki kompletu jelit oraz rozbioru ośrodków
  • Dokonywanie rozbioru tusz i wykrawanie mięs drobnych
  • Produkowanie mięsa do dystrybucji
  • Produkowanie wędzonek
  • Produkowanie kiełbas
  • Produkowanie wyrobów podrobowych
  • Produkowanie konserw i półfabrykatów mięsnych
  • Produkowanie tłuszczów topionych
  • Produkowanie wyrobów uszlachetnionych
  • Transportowanie mięsa
  • Transportowanie przetworów mięsnych
  • Konserwowanie i przechowywanie mięsa oraz przetworów mięsnych
  • Przechowywanie dodatków i materiałów pomocniczych
  • Komunikowanie się i współpraca w zespole
  • Przestrzeganie zasad zapewniania bezpieczeństwa żywności
  • Przeprowadzanie oceny organoleptycznej i jakościowej surowców, dodatków, półproduktów i gotowych wyrobów.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI

  W zawodzie wędliniarz wyodrębniono 1 kwalifikacje

  Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  T5

  Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych


 • Krawiec - 753105
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Wykonuje samodzielnie w punktach usługowych  lub wzorcowniach modelowych, prace polegające  na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej  i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów,  w tym także ze skór i materiałów syntetycznych
  •  Odczytuje rysunek modelowy odzieży
  •  Dobiera materiał odzieżowy oraz dodatki krawieckie  oraz rozpoznaje ich właściwości konfekcyjne
  • Wykonuje formy oraz szablony elementów odzieży  i projektuje ich układ na materiale odzieżowym
  • Wykrawa elementy odzieży z materiałów podstawowych
  • Wykonuje prace ręczne w końcowej fazie procesu szycia

   

  ŚRODOWISKO PRACY KRAWCA

  Praca krawca to praca manualna, wyczerpująca fizycznie, z uwagi na różne pozycje przyjmowane podczas wykonywania operacji technologicznych. Większość czynności krawiec wykonuje w pozycji siedzącej, lekko pochylonej, często też na stojąco. Zawsze pracuje w pomieszczeniu zamkniętym, w otoczeniu maszyn i urządzeń, w dość dobrych warunkach oświetleniowych - przy świetle sztucznym lub naturalnym. Tam, gdzie pracuje jednocześnie kilka maszyn szwalniczych, może występować niewielki hałas, przy maszynach do prasowania zwiększona jest wilgotność powietrza, w krojowni lekkie zapylenie powietrza. Intensywność kontaktów krawca z innymi ludźmi jest uzależniona od miejsca i stanowiska pracy. Praca krawca może mieć charakter zarówno indywidualny, jak i zespołowy.

   

  PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Nie skorygowane szkłami wady wzroku
  • Brak widzenia obuocznego
  • Zaburzenia widzenia barw
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia)
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego (ograniczenia sprawności ruchowej kończy, zwłaszcza rąk i palców, płaskostopie, żylaki kończyn dolnych), mięśniowego
  • Cukrzyca
  • Alergie
  • Choroby skóry
  • Nosicielstwo chorób zakaźnych
  • Zaburzenia psychiczne

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa
  • Podzielność uwagi
  • Zręczność ruchów, refleks
  • Szybkie tempo pracy
  • Wytrzymałość na wysiłek
  • Spostrzegawczość, dokładność
  • Wrażliwość estetyczna
  • Inicjatywa doradcza w kontaktach z klientami
  • Zainteresowania: światem mody, trendami w modzie
  • Umiejętności organizacyjne
  • Zdolności manualne, uzdolnienia plastyczne

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • Praca w: przemyśle odzieżowym, w krojowni, szwalni,  w zakładach usługowych, w wytwórniach odzieży wierzchniej, roboczej, dodatków do odzieży, bielizny
  • Może też prowadzić własną działalność gospodarczą, własny zakład krawiecki

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Eksploatowanie maszyn i urządzeń odzieżowych do produkcji tekstyliów i skór
  • Rozpoznawanie właściwości i zastosowania materiałów odzieżowych
  • Dobieranie, w obszarze usług, fasonu odzieży do typu sylwetki
  • Konstruowanie i modelowanie, w obszarze usług, form odzieży
  • Wykonywanie węzłów technologicznych odzieży
  • Montowanie węzłów konstrukcyjnych odzieży
  • Wykonywanie różnych asortymentów odzieży z materiałów tekstylnych dla wszystkich grup wiekowych
  • Wykonywanie różnych asortymentów odzieży ze skóry dla wszystkich grup wiekowych
  • Organizowanie własnego stanowiska pracy krawca zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • Organizowanie własnego stanowiska pracy krawca zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony
  • Współpraca w ramach zespołu produkcyjnego wyrobów odzieżowych
  • Zapewnienie właściwej jakości pracy własnej oraz wykonywanych wyrobów odzieżowych.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI

  W zawodzie krawiec wyodrębniono 1 kwalifikacje

  Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  A12

  Wykonywanie usług krawieckich


 • Mechanik Pojazdów Samochodowych - 723103
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Wykonuje naprawy i konserwacje samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, autokarów, pojazdów jednośladowych.
  • Kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach obsługowo – naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich, monterskich i diagnostyczno – pomiarowych.
  • Metodami diagnostycznymi ustala przyczyny usterek i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów samochodowych.
  • Wykonuje operacje demontażowo – montażowe pojazdów samochodowych i ich zespołów.
  • Sprawdza jakość wykonywanych prac obsługowo – naprawczych, między innymi poprzez jazdy próbne.

   

  ŚRODOWISKO PRACY MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  • Praca odbywa się w warsztatach samochodowych, na halach remontowych, w garażach, ale także na wolnym powietrzu.
  • Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są
   w wydajne urządzenia wentylacyjne, w niektórych natomiast panuje duża wilgotność, może występować silne nasycenie parami rozpuszczalników, farb, benzyny lub spalinami.

   

  PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Nie skorygowane szkłami wady wzroku.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego.
  • Cukrzyca.
  • Reumatyzm.
  • Alergie.
  • Choroby skóry rąk.
  • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Wyobraźnia przestrzenna.
  • Skrupulatność.
  • Dociekliwość.
  • Zręczność.
  • Cierpliwość.
  • Zainteresowania techniczne, zdolności manualne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • Praca: w warsztatach samochodowych, w fabrykach samochodowych, w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, w zakładach usługowo - naprawczych.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Przyjmowanie pojazdów samochodowych do naprawy.
  • Obsługiwanie urządzeń kontrolno- pomiarowych dla pojazdów samochodowych.
  • Ustalanie przyczyn uszkodzeń poszczególnych podzespołów pojazdu samochodowego.
  • Organizowanie oraz utrzymywanie w czystości stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami: ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • Dobieranie narzędzi i przyrządów do wykonywania czynności obsługowo- naprawczych pojazdów samochodowych.
  • Wykonywanie czynności obsługowo- naprawczych silnika pojazdu samochodowego.
  • Wykonywanie czynności obsługowo- naprawczych podzespołów układu napędowego pojazdów samochodowych.
  • Wykonywanie czynności obsługowo- naprawczych układu hamulcowego pojazdów samochodowych .
  • Wykonywanie czynności obsługowo- naprawczych układu kierowniczego pojazdów samochodowych
  • Wykonywanie czynności obsługowo- naprawczych zawieszenia pojazdów samochodowych .
  • Wykonywanie czynności obsługowo- naprawczych kół jezdnych i ogumienia pojazdów samochodowych .
  • Wymienianie elementów bezpieczeństwa biernego pojazdów samochodowych.
  • Sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo- naprawczych pojazdów samochodowych.
  • Organizowanie własnego stanowiska pracy mechanika pojazdów samochodowych zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej
  • Współpraca w zespole mechaników pojazdów samochodowych.
  • Wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo- naprawczych pojazdów samochodowych.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI

  W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyodrębniono 1 kwalifikacje

  Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  M18

  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów

  pojazdów samochodowych


 • Elektromechanik pojazdów samochodowych - 741203
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, a w szczególności połączone magistralami danych typu: CAN, LIN, sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi. Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności, dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy. Demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy. Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego, obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizacyjne, oświetleniowe i zabezpieczające. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów. Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. Przestrzega wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.

   

  ŚRODOWISKO PRACY ELEKTROMECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  Elektromechanik pojazdów samochodowych podczas wykonywania zadań zawodowych kontaktuje się z przełożonym, jednak jego praca ma charakter indywidualny, sam odpowiada za powierzone mu urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonywanych usług. W jego pracy dominują czynności rutynowe oraz nietypowe, wynikające z indywidualnego charakteru usterek, występujących w poszczególnych pojazdach samochodowych.

   

  PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Nie skorygowane szkłami wady wzroku.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego.
  • Cukrzyca.
  • Reumatyzm.
  • Alergie.
  • Choroby skóry rąk.
  • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  Elektromechanik pojazdów samochodowych powinien posiadać sprawności sensomotoryczne, obejmujące ostrość wzroku, rozróżnianie barw, koordynację wzrokowo-ruchową. Dodatkowo wymaga się spostrzegawczości, koncentracji i podzielności uwagi, zdolności rozumowania logicznego, a także zdolności pracy w warunkach monotonnych. Praca w tym zawodzie wymaga samokontroli, łatwości nawiązywania kontaktów, dokładności, wytrwałości i odpowiedzialności. W jego pracy dominują czynności rutynowe oraz nietypowe, wynikające z indywidualnego charakteru usterek, występujących w poszczególnych pojazdach samochodowych.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w sektorze usług serwisowych. Możliwe jest podjęcie pracy w tym zawodzie na własny rachunek. Może być zatrudniony na stanowiskach związanych z diagnostyką, naprawą lub montażem osprzętu elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych jako elektromechanik, elektryk lub elektromonter samochodowy. Wykonywanie zadań zawodowych musi być zgodne z uwarunkowaniami prawnymi, właściwymi dla zawodu z uwzględnieniem wymagań środowiska pracy dotyczącego obsługi i naprawy osprzętu elektrycznego w pojazdach samochodowych.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Ustalanie metodami diagnostycznymi rodzaju niesprawności w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.
  • Usuwanie uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych.
  • Demontowanie zespołu, weryfikacja, wymiana lub naprawa części.
  • Montowanie części i podzespołów instalacji elektrycznej, wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych.
  • Kontrolowanie i regulowanie układów i podzespołów elektrycznych pojazdów        samochodowych.
  • Konserwacja urządzeń elektrycznych i dokonanie przeglądów okresowych instalacji        elektrycznej i jej zespołów w pojeździe samochodowym.
  • Przyjmowanie pojazdów samochodowych lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia.
  • Dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.
  • Przeprowadzanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów warunkujących        dopuszczenie pojazdu do ruchu.
  • Stosowanie przepisów ruchu drogowego i kierowanie pojazdami samochodowymi na potrzeby zadań zawodowych.
  • Organizowanie stanowiska pracy elektromechanika pojazdów samochodowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej  i ochrony środowiska.
  • Współpraca z przełożonymi w zakresie realizacji zadań usługowo-naprawczych.
  • Sprawdzanie stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI

  W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych samochodowy wyodrębniono 1 kwalifikacje

  Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  M24

  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

   


 • Blacharz Samochodowy - 721306
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Dokonywanie oględzin i pomiarów oraz podejmowanie decyzji o sposobie
  • wykonania naprawy uszkodzonego nadwozia.
  • Wykonywanie naprawy nadwozia przy użyciu maszyn i urządzeń blacharskich.
  • Wykonywanie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów nadwozia.
  • Kontrolowanie jakości wykonanych prac blacharskich − zgodności wykonania z wymaganiami dokumentacji technicznej pojazdu, wymaganiami użytkowymi, zasadami bezpieczeństwa, ppoż. i ochrony środowiska.

   

  ŚRODOWISKO PRACY BLACHARZA SAMOCHODOWEGO

  • Praca odbywa się w warsztatach samochodowych, na halach remontowych, w garażach, ale także na wolnym powietrzu.
  • Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są
   w wydajne urządzenia wentylacyjne, w niektórych natomiast panuje duża wilgotność, może występować silne nasycenie parami rozpuszczalników, farb, benzyny lub spalinami.

   

  PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Nie skorygowane szkłami wady wzroku.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego.
  • Cukrzyca.
  • Reumatyzm.
  • Alergie.
  • Choroby skóry rąk.
  • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Wyobraźnia przestrzenna.
  • Skrupulatność.
  • Dociekliwość.
  • Zręczność.
  • Cierpliwość.
  • Zainteresowania techniczne, zdolności manualne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • Praca: w warsztatach samochodowych, w fabrykach samochodowych, w służbach technicznych obsługi pojazdów, w zakładach usługowo - naprawczych.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • oraz zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • Dobieranie materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym.
  • Posługiwanie się dokumentacją techniczną.
  • Przygotowywanie samochodu do naprawy nadwozia.
  • Wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blach.
  • Wykonywanie operacji kształtowania blachy.
  • Wykonywanie napraw uszkodzonych elementów nadwozia.
  • Dokonywanie wymiany elementów nadwozia.
  • Wykonywanie kompleksowych napraw nadwozia z użyciem urządzeń pomiarowo-naprawczych.
  • Przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczenia antykorozyjnego samochodu.
  • Kwalifikowanie pojazdu lub elementów nadwozia do naprawy.
  • Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu.
  • Ocena prawidłowości wykonanych napraw blacharskich.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI

  W zawodzie blacharz samochodowy wyodrębniono 1 kwalifikacje

  Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  M24

  Naprawa uszkodzonych

  nadwozi pojazdów samochodowych  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych (kliknij, aby pokazać więcej informacji)
  • Identyfikator klasy: 1L
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)


  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (kliknij, aby pokazać więcej informacji)

  Bezpłatne kursy zawodowe dla dorosłych w systemie stacjonarnym, popołudniowym umożliwiające zdobycie zawodu KUCHARZ lub TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH, w zakresie następujących kwalifikacji:
  • K1 - sporządzanie potraw i napojów (nauka trwa 3 semestry)
  • K2 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych (nauka trwa 2 semestry)
  Zdobycie zawodu SPRZEDAWCA lub TECHNIK HANDLOWIEC:
  • K1 - prowadzenie sprzedaży (nauka trwa 3 semestry)
  • K2 - prowadzenie działalności handlowej (nauka trwa 2 semestry)
  Zdobycie zawodu FRYZJER lub TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH:
  • K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich (nauka trwa 3 semestry)
  • K2 - projektowanie fryzur - (nauka trwa 2 semestry)

  Warunkiem uzyskania zawodu KUCHARZ, SPRZEDAWCA, FRYZJER, jest zdanie egzaminu kwalifikacji K1 i ukończenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Średniej w dowolnym zawodzie.

  Warunkiem uzyskania TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HANDLOWIEC, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH jest zdanie egzaminu kwalifikacji K1 i K2 oraz ukończenie dowolnej Szkoły Średniej

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
  • wiek 18 lat, ukończone co najmniej gimnazjum lub szkoły podstawowej (8 letniej)
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.