A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych


Typ szkoły: Technikum

Adres - ulica: ul. Piłsudskiego 27

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-500
Telefon/Fax: 75 64 23 718 - 75 64 23 783

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://www.ekonom.jgora.pl

Opis placówki:

Szkoła znajduje się w centrum miasta, niedaleko placówek kultury, dworców PKP i PKS, także bursy międzyszkolnej. Posiada specjalistycznie gabinety dostosowane do prowadzenia zajęć z kształcenia zawodowego, a także zajęć ogólnokształcących, w tym pracownie do nauczania języków obcych.  Uzupełnieniem bazy dydaktycznej jest bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca pracownią multimedialną, salką TV i bogatym   księgozbiorem.
Specyfikacja szkoły:

Szkoła zawodowaDni otwarte placówki:

17.03.2015

01.04.2015

16.04.2015
Misja szkoły:

Szkoła podejmuje działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości realizację procesu edukacyjnego i stwarza najlepsze warunki rozwoju psychofizycznego uczniów; działania wychowawcze są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów. Szkoła także podejmuje działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów oraz eliminowaniu barier – finansowych czy wynikających z różnic w poziomie intelektualnym uczniów.

Nasz główny cel  to umożliwienie  członkom społeczności szkolnej   wszechstronnego rozwoju, dającego podstawę do realizacji w przyszłości własnych planów. Klimat wzajemnego szacunku, poszanowanie godności, własnej wartości i indywidualności, autentyczne partnerstwo – to cechy, którymi kieruje się zespół pracowników szkoły, ludzi kochających swoją pracę, oddanych szkole.
Udział w programach:

Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku, Wymiana zagraniczna z Gerolstein, Moja Mała Ojczyzna, Niepełnosprawni są wśród nas, Comenius, Wychowanie przez sztukę
Zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
Oferta dodatkowa:

Realizacja projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.
Osiągnięcia:

Od kilkunastu lat szkoła ma   finalistów i laureatów na szczeblu wojewódzkim i centralnym w konkursach i olimpiadach hotelarskich i ekonomicznych;

Ogólnopolski Ranking Techników 2012 -  ZSE-T zajmuje 2 miejsce w województwie, 34 w kraju; w Podrankingu Maturalnym Techników 2012 – 72 miejsce, a w Podrankingu Zawodowym Techników – 21 miejsce
Praktyczna nauka zawodu:

Praktyka zawodowa u pracodawców: hotelach, biurach turystycznych, firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych miasta i regionu; dla wyróżniających się uczniów praktyki w hotelach całego kraju i zagraniczne
Pomoc socjalna:

Stypendia socjalne i zasiłki socjalne, pomoc rzeczowa (okolicznościowe paczki żywnościowe, odzież i przybory szkolne)Dostępne Kierunki/Zawody:
 • Technik Handlowiec - 522305
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  Handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynia się do rozwoju firmy. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

   

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych

  • sprzedaje towary,
  • obsługuje nabywców bezpośrednio lub pośrednio.
  • organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów,
  • sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym
  •  uiszcza należności za dostarczone produkty
  • przygotowuje produkty do sprzedaży i ich eksponuje,
  • informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów,
  • pomaga nabywcy przy wyborze produktu,
  • sprawnie realizuje zamówieni składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje),
  • inkasuje należności za sprzedane produkty,
  • dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów,
  • przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach,
  • współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.),
  • współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty),
  • zawiera transakcje sprzedaży,
  • sporządza faktury za towary,
  • przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży,
  • zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą
  • wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych.
  • kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje,
  • przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych
  • stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta
  • dokumentuje zakupy i sprzedaż, prowadzi rozliczenia handlowe,
  • załatwia reklamacje,
  • analizuje stan zapasów towarowych.
  • prowadzi działania, w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Praca odbywa się najczęściej w punktach:

  • sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach)
  • drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach)
  • hurtowej (w hurtowniach)

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

  • Merchandiser
  • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
  • Referent/asystent ds. sprzedaży
  • Referent/asystent ds. obsługi klienta
  • Kupiec
  • Akwizytor
  • Specjalista ds. zaopatrzenia
  • Specjalista ds. sprzedaży
  • Specjalista ds. obsługi klienta
  • Zastępca kierownika działu handlowego
  • Kierownik działu handlowego.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
  2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
  3. i sprzedaży;
  4. prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  5. organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
  6. zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik handlowiec wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  Symbol  kwalifikacji z podstawy programowej

   

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  A.18

  Prowadzenie sprzedaży

  K2

  A.22

  Prowadzenie działalności handlowej

   


 • Technik Hotelarstwa - 422402
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI:

  Technik hotelarstwa:

  • Rezerwuje usługi hotelarskie.
  • Obsługuje gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.
  • Utrzymuje czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych.
  • Przygotowuje i podaje śniadania.
  • Organizuje usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim.

   

  ŚRODOWISKO PRACY:

  Praca technika hotelarstwa obywa się w podmiotach świadczących usługi hotelarskie, instytucjach zajmujących się turystyką. Może się także odbywać w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego.  Praca hotelarza wymaga ciągłego komunikowania  się z  ludźmi.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE:

  • słaba kondycja i niska wydolność fizyczna,
  • nieskorygowane szkłami wady wzroku,
  • zaburzenia widzenia barw, niedosłuch,
  • omdlenia,
  • zaburzenia równowagi,
  • zawroty głowy,
  • choroby układów:  kostno-stawowego, ruchu, nerwowego,
  • niewyrównane wady serca,
  • alergie,
  • choroby skóry rąk,
  • zaburzenia psychologiczne,
  • uzależnienia,
  • wady wymowy.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE:

  • podzielność uwagi,
  • refleks,
  • pamięć wzrokowa,
  • ekspresja werbalna,
  • spostrzegawczość,
  • operatywność,
  • inicjatywa,
  • komunikatywność,
  • łatwość i jasność wypowiedzi w mowie i na piśmie,
  • dyskrecja,
  • etyczność,
  • życzliwość,
  • odporność emocjonalna,
  • kultura osobista,
  • dobra prezencja

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

  • hotele, pensjonaty i inne obiekty hotelarskie,  
  • ośrodki wypoczynkowe,
  • zakłady uzdrowiskowe,
  • obiekty agroturystyczne,
  • biura i agencje turystyczne,
  • ośrodki informacji turystycznej,
  • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia,
  • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki,
  • własna działalność gospodarcza.

   

  ZADANIA ZAWODOWE:

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

  2) rezerwowania usług hotelarskich;

  3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

  4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

  5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

  6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

  W zawodzie technik hotelarstwa wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

   

   

  K1

   

  T.11.

   

  Planowanie i realizacja usług w recepcji.

   

   

   

  K2

   

  T.12.

   

  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

   

   

   


 • Technik Obsługi Turystycznej - 422103
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Technik obsługi turystycznej

  • organizuje działalność turystyczną,
  • przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne,
  • prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych,
  • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych,
  • obsługuje konferencje, kongresy,
  • udziela informacji turystycznej,
  • korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej,
  • prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów,
  • prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Praca w pomieszczeniach biurowych; praca podczas obsługi imprez i usług turystycznych.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • niska wydolność fizyczna,
  • nieskorygowane wady wzroku, słuchu, wymowy,
  • zaburzenia równowagi,
  • choroby układu ruchu,
  • zaburzenia psychiczne, uzależnienia.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • komunikatywność,
  • życzliwość,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność podejmowania inicjatyw,
  • poczucie odpowiedzialności,
  • odporność emocjonalna,
  • zainteresowania krajoznawcze, kulturoznawcze, administracyjne,
  • umiejętności organizacyjne, pracy zespołowej, negocjacyjne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • w biurach podróży,
  • przedsiębiorstwach turystycznych,
  • placówkach informacji turystycznej,
  • w obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji,
  • w administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach związanych z organizacją i promocją turystyki.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • organizowanie działalności turystycznej,
  • organizowanie imprez i usług turystycznych,
  • obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych,
  • rozliczanie imprez i usług turystycznych.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik obsługi turystycznej  wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  T.13.

   

  Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

   

   

  K2

   

  T.14.

   

  Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

   

   


 • Technik Ekonomista - 331403
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy cieszący się stałą popularnością
  i poszukiwany przez pracodawców. Dzięki edukacji w naszej szkole będziesz przygotowany do wykonywania prac ekonomiczno-biurowych, nauczysz się sprawnie posługiwać bazą danych każdego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem pakietu do wspomagania operacji finansowo-księgowych, gospodarki magazynowej, zatrudnienia i płac: Insert GT a także  będziesz mógł założyć i prowadzić własną firmę.

   

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Planuje  i organizuje działalność gospodarczą
  • Oblicza podatki
  • Prowadzi  sprawy kadrowe i płacowe
  • Dokumentuje  i ewidencjonuje operacje gospodarcze
  • Przeprowadza  i rozlicza inwentaryzację
  • Przeprowadza analizę finansową
  • Sporządza  sprawozdania finansowe
  • Sporządza biznesplan przedsięwzięcia
  • Obsługuje programy finansowo-księgowe
  • Sporządza typowe dokumenty  dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
  • Posługuje się technicznymi środkami biurowymi,
  • Prowadzi rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
  • Prowadzi  korespondencję w sprawach osobowych i handlowych,

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  • Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, przy monitorach komputerów, w pozycji siedzącej. Typowym miejscem pracy jest biuro.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • słaby wzrok, którego nie można skorygować szkłami,
  • słaby słuch,
  • brak odporności fizycznej i psychicznej.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • umiejętność sprawnego komunikowania się oraz szybkiego nawiązywania kontaktów,
  • dobra pamięć, koncentracja,
  • spostrzegawczość, dobry wzrok
  • zamiłowanie do porządku,
  • dokładność i systematyczność w działaniu,
  • pełna sprawność rąk, zręczność
  • systematyczność, wytrwałość, cierpliwość,
  • umiejętność współdziałania, pracy w zespole,
  • aktywny stosunek do stawianych przed nim zadań;
  • gotowość do podejmowania zadań nowych i trudniejszych,
  • odporność na stres i taktowność,

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych takich jak przedsiębiorstwa, banki, instytucje ubezpieczeniowe, urzędy.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

  2) obliczania podatków;

  3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

  4) prowadzenia rachunkowości;

  5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

  K1

  A.35.

  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  K2

  A.36.

  Prowadzenie rachunkowości

   


 • Technik Turystyki Wiejskiej - 515203
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Technik turystyki wiejskiej

  • organizuje działalność agroturystyczną,
  • przygotowuje i realizuje imprezy i usługi turystyczne z uwzględnieniem specyfiki regionu,
  • współpracuje z usługodawcami  turystycznymi,
  • prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych,
  • udziela informacji turystycznych i usług turystycznych,
  • prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki,
  • organizuje produkcję roślinną i zwierzęcą w gospodarstwie rolnym,
  • organizuje usługi noclegowe i gastronomiczne w gospodarstwie rolnym.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Praca w gospodarstwie agroturystycznym, w pomieszczeniu biurowym, w plenerze.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • niska wydolność fizyczna,
  • nieskorygowane wady wzroku, słuchu, wymowy,
  • zaburzenia równowagi,
  • znaczne zaburzenia układu  ruchu, układu nerwowego,
  • wady serca,
  • zaburzenia psychiczne, uzależnienia.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • komunikatywność,
  • życzliwość,
  • kultura osobista,
  • wrażliwość estetyczna,
  • umiejętność podejmowania inicjatyw,
  • poczucie odpowiedzialności,
  • zainteresowania przyrodnicze, krajoznawcze,
  • odporność emocjonalna,
  • uzdolnienia organizacyjne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Technik turystyki wiejskiej może prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne, a także gospodarstwo rolne.

  Wykształcenie umożliwia też zatrudnienie

  • w przedsiębiorstwach turystycznych,
  • w biurach podróży,
  • ośrodkach informacji turystycznej,
  • instytucjach związanych z organizacją i promocją turystyki.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
  • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym
  • planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej
  • obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik turystyki wiejskiej wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  T.7.

   

  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

   

   

  K2

   

  T.8.

   

  Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego