A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika


Typ szkoły: Szkoła podstawowa

Adres - ulica: ul. PCK 14A

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-560
Telefon/Fax: Tel. 757551475 Fax. 757557832

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://sp3jg.pl

Opis placówki:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze szczyci się tytułem:

ZASŁUŻONY DLA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Posiada dwukrotnie przyznany tytuł:

SZKOŁA Z KLASĄ

Posiada certyfikat:

SZKOŁA DBAJACA O BEZPIECZEŃSTWO

oraz certyfikat MEN:

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika zapewnia zróżnicowaną ofertę edukacyjną, wysoki poziom nauczania potwierdzany wynikami testów, gwarantuje bezpieczeństwo oraz opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Uczniowie od pierwszej klasy uczą się języków obcych, mogą korzystać z dobrze wyposażonych:

 • pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
 • Szkolnego Centrum Informacyjno Dydaktycznego, w skład którego wchodzą: –biblioteka i czytelnia (bogato wyposażone w literaturę popularnonaukową, literaturę piękną, lektury, czasopisma dziecięce i popularnonaukowe, zbiory multimedialne, audiowizualne) oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, tablicę interaktywną, sprzęt audiowizualny, drukarki, skanery i kserokopiarkę);
 • stołówki;
 • świetlicy;
 • auli;
 • sali gimnastycznej.

W trosce o rozwój ucznia funkcjonują kółka zainteresowań (m. in. plastyczne, teatralne, dziennikarskie, matematyczne, informatyczne, ekologiczne i chór).

Szczycimy się laureatami konkursów wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specyficznymi problemami (lekcje wyrównawcze, terapię pedagogiczną, muzykoterapię, pomoc pedagoga).Współpracujemy z rodzicami i instytucjami, integrując lokalne środowisko (festyny, spektakle). Organizujemy wycieczki, obozy i rajdy.

Absolwent naszej szkoły to Uczeń z klasą!
Specyfikacja szkoły:

Szkoła podstawowaDni otwarte placówki:
 • 17 IX 2013 r.
 • 5 XI 2013 r.
 • 17 XII 2013 r.
 • 4 II 2014 r.
 • 13 V 2014 r.Misja szkoły:

,,CÓŻ PIĘKNIEJSZEGO NAD NIEBO,
KTÓRE PRZECIEŻ OGARNIA WSZYSTKO CO PIĘKNE”.

Mikołaj Kopernik

,,Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata”. – Ustawa o systemie oświaty

Kierując się powyższym, szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną.

Wychowanie na wszystkich etapach edukacji szkolnej i we wszystkich obszarach działania szkoły jest nierozłącznie związane z kształceniem. Obejmuje przygotowanie do życia rodzinnego i społecznego. Prowadzone jest we współpracy z rodziną oraz środowiskiem lokalnym.

Szkoła kształtuje umiejętności rzetelnej pracy i współdziałania w grupie: uczy samorządności i zachęca do rozwijania zainteresowań oraz umożliwia działanie w organizacjach młodzieżowych; wyrównuje szanse uczniów i prowadzi profilaktykę społeczną.

We wszystkich działaniach celem nadrzędnym szkoły jest wychowanie ucznia: wszechstronnie wykształconego, dla którego wzorem jest postać wielkiego humanisty
i astronoma Mikołaja Kopernika – patrona szkoły.

SZKOŁA UMOŻLIWIA:

 • zdobycie wykształcenia,
 • rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie,
 • poznawanie i rozumowanie świata,
 • ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • rozumienie siebie innych ludzi i ich poglądów,
 • poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości rozwijanie potrzeby doskonalenia się,
 • przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania
  w nim własnego miejsca: samoidentyfikacje narodową  i kulturową,
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej,
 • kształtowanie postaw prorodzinnych, przygotowanie do świadomego dojrzałego i odpowiedzialnego podjęcia zadań w rodzinie.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

 • realizacje podstawy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykwalifikowaną i przychylną uczniom kadrę nauczycielską,
 • opiekę i pomoc materialną w miarę możliwości finansowych, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji,
 • fachową opiekę medyczną (stomatologiczną i pielęgniarską),
 • pomoc psychologiczno -pedagogiczną,
 • poszanowanie praw dziecka i ucznia,
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego,
 • wsparcie domu rodzinnego w wychowaniu ucznia,
 • organizację krajowych wycieczek turystycznych, zielonych szkół, kolonii letnich,
 • organizację nauki pływania,
 • właściwy rozwój kulturalny uczniów poprzez wyjścia do różnorodnych instytucji kultury.

SZKOŁA WSPIERA:

 • rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektując prawa innych wartości uniwersalne i przyjęte normy daje możliwość samorealizacji,
 • aktywność poznawczą i twórczą uczniów,
 • rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne,
 • samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem,
 • prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działania ucznia,
 • działania rodziców i opiekunów zmierzające do lepszego kształcenia
  i wychowania dzieci.

,,Dziecko chce, dziecko potrafi ...” –  Janusz Korczak

Wszystkie podmioty szkoły w swojej pracy dążą do wykształcenia i wychowania ucznia, który:

 • jest przygotowany do dalszej nauki aby sprostać wymaganiom szkoły wyższego stopnia,
 • ma rozwiniętą wiedzę i ukierunkowane zainteresowania,
 • zna dobrze jeden język zachodnioeuropejski,
 • zna swój region, jego historie, rozumie jego znaczenie w Polsce  i Europie,
 • umie znaleźć źródła wiedzy,
 • zna podstawy funkcjonowania komputera, umie wykorzystywać programy komputerowe i Internet do swojej nauki,
 • zna zasady ruchu drogowego, posiada kartę rowerową,
 • posiada umiejętność pływania,
 • jest sprawny fizycznie i aktywnie dba o swoje zdrowie i kondycję fizyczną,
 • potrafi umiejętnie korzystać i obsługiwać nowoczesne środki i urządzenia techniczne,
 • potrafi korzystać z rozkładu jazdy autobusów, pociągów, samolotów,
 • zna organy samorządu lokalnego, podstawowe instytucje państwowe
  i komunalne, ich funkcjonowanie i kompetencje,
 • rozumie pojecie demokracji i stosuje jej zasady w życiu szkolnym,
 • jest odpowiedzialny za siebie, rozumie swoje miejsce w szkole i rodzinie, aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym i szkolnym, chętnie działa na rzecz innych,
 • przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury,
 • jest tolerancyjny w stosunku do innych,
 • planuje swoje działania i przewiduje ich efekty,
 • rozwija swoje zainteresowania.Udział w programach:

Szkoła uczestniczy w następujących programach:

 • „Bezpieczna Szkoła” – w ramach programu realizowane są nast. akcje: Dbam o własne zdrowie, Życie bez nałogów, Agresja – Stop!;
 • „Program zapobiegania agresji szkolnej”;
 • „Program zapobiegania uzależnieniom”;
 • „Profilaktyka niepowodzeń szkolnych”;
 • Udział w akcjach charytatywnych TPD na rzecz uczniów naszej szkoły;
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach programu „Niebieskiej linii”;
 • „Szklanka mleka”;
 • „Owoce w szkole”;
 • „5 porcji warzyw, owoców lub soku”;
 • „Racjonalne odżywianie” – program spotkań indywidualnych;
 • „Między nami kobietkami” – program higieny wieku dojrzewania dla dziewcząt z klas 5 i 6;
 • „Śnieżnobiały uśmiech” – profilaktyka próchnicy dla klas 2;
 • Fluoryzacja zębów – dla wszystkich uczniów;
 • Profilaktyka wad postawy – edukacja rodziców uczniów z klas 1, 2 i 3;
 • Skierowania dziewcząt z klas 5 na szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy;
 • „Majstekowo” – zajęcia techniczno – artystyczne dla klas 1- 3.Zajęcia pozalekcyjne:
 • Edukacja literacka dla uczniów z kl. 4 – 6;
 • Język  niemiecki – dodatkowy dla Oddziałów Przedszkolnych;
 • Koło biblijne;
 • Koło dziennikarskie – redagowanie gazety szkolnej;
 • Koło ekologiczne;
 • Koło informatyczne;
 • Koło języka angielskiego;
 • Koło matematyczne dla uczniów kl. 1 – 3;
 • Koło plastyczne;
 • Koło przyjaciół książki i biblioteki;
 • Koło technik orgiami;
 • Szkolne koło sportowe – zajęcia ogólnorozwojowe i gry zespołowe;
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki.
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym;Oferta dodatkowa:
 • Uczniowski klub sportowy „Kopernikus” – zajęcia na nartach biegowych i rowerach; wycieczki.
 • Upowszechnianie Królowej Sportu na Dolnym Śląsku” – program lekkoatletycznych zajęć sportowych dla uczniów.Osiągnięcia:

Najważniejsze osiągnięcia uczniów w r. szk. 2012/2013:

 • 2 miejsce w sportowym współzawodnictwie szkół w jeleniej górze ;
 • 34 miejsce w  sportowym wspóŁzawodnictwie szkół do0lnośląskich;
 • rodzina nadzieją jutra” – Międzynarodowy Konkurs plastyczno-literacki – laureaci;
 • "SYRIUSZ" – ogólnopolski konkurs plastyczny – 1 miejsce;
 • „olimpus” –  olimpiada  z języka angielskiego – laureatka;
 • 2 Miejsce W FINALE STREFY JELENIOGÓRSKIEJ W BADMINTONIE;
 • konkurs  ze  znajomości  idiomów w języku angielskim – 1 miejsce;
 • „MAMO, TATO - NIE PIJ” – POWIATOWY KONKURS LITERACKI – laureaci;
 • „Konwencja Praw Dziecka”  1 grudnia 2012 – 1 MIEJSCE WŚRÓD sZKÓŁ pODSTAWowych i Gimnazjów;
 • „olimpiada małolata” – Turniej gier i zabaw o puchar prezydenta miasta – 2 miejsce;
 • 4 Miejsce. W FINALE DOLNOSLĄSKICH IGRZYSK SZKOLNEJ W BADMINTONIE;
 • 4 Miejsce. W FINALE DOLNOŚLĄSKIM IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROWERY MTB DZIEWCZĄT;
 • 5 Miejsce. W FINALE DOLNOŚLĄSKIM  IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROWERY mTB CHŁOPCÓW.Pomoc socjalna:

Szkoła oferuje:

 • Stypendia socjalne;
 • Wyprawki dla uczniów z klas 1, 2, 3 i 5;
 • Obiady dofinansowywane przez MOPS;
 • Darmowe zupy w stołówce szkolnej;
 • Świąteczne paczki w ramach akcji „Zostań Świętym Mikołajem”;
 • Bezpłatne półkolonie.