KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

CO TO JEST?

Od 1 września 2012 r. nastąpiła zmiana w systemie kształcenia osób dorosłych, związana
z nowym podejściem do kształcenia zawodowego. 

Rzeczą nową jest stworzenie możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych  w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, w tym na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych,

Główną zmianą w obszarze kształcenia zawodowego jest wyodrębnienie w poszczególnych zawodach kwalifikacji, czyli zestawów oczekiwanych efektów kształcenia. 

W ramach jednego zawodu wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje. I tak dla przykładu w zawodzie technik informatyk określono trzy kwalifikacje: 

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, np. E.12. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie tej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy
i zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Osoba, która posiada wykształcenie wymagane dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy
z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie będzie mogła otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w określonym zawodzie, np. tytuł technik informatyk.

 

DLA KOGO?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są adresowane do:

słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

absolwentów wszystkich typów szkół – od szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, szkoły policealne

absolwentów studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy 

bezrobotnych, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy,

pracowników, którzy planują karierę zawodową w innym zawodzie,

dorosłych pracujących od wielu lat w określonym zawodzie, pragnących nabycie wiedzy
i umiejętności zawodowych wymaganych przez pracodawcę – często niedostępnych
w szkole przed wieloma laty.

 

GDZIE SZUKAĆ?

Pełna oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne, których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra znajduje się na stronie http://edukacja.jeleniagora.pl/kkz-jg

Kwalifikacje w zawodzie, które są dostępne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 7
ze zmianami). 

Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Oferta Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W ZAKRESIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH  

W ZESPOLE  SZKÓŁ PRZYRODNICZO-USŁUGOWYCH

I BURSY SZKOLNEJ W JELENIEJ GÓRZE

Zawód

 

Numer i  nazwa kursu zawodowego

technik architektury krajobrazu 314202

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

technik geodeta 311104

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

technik leśnik 314301

R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

R.14. Użytkowanie zasobów leśnych

technik weterynarii 324002

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kucharz512001

 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

opiekunka dziecięca 325905

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

opiekun osoby starszej 341202

Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE- KURSY BEZPŁATNE,

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs kurs bezpłatny  prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kursy dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu. Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje.

 Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów na dany kurs, odbędzie się spotkanie organizacyjne i ustalony zostanie harmonogram zajęć.

Na kurs można zapisać się składając w sekretariacie szkoły odpowiednie dokumenty (dostępne na stronie www.zspu.jgora.pl ) lub przesyłając je na adres szkoły:

58-560 Jelenia Góra, ul Leśna 5

lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz formularz