KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

CO TO JEST?

Od 1 września 2012 r. nastąpiła zmiana w systemie kształcenia osób dorosłych, związana
z nowym podejściem do kształcenia zawodowego. 

Rzeczą nową jest stworzenie możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych  w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, w tym na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych,

Główną zmianą w obszarze kształcenia zawodowego jest wyodrębnienie w poszczególnych zawodach kwalifikacji, czyli zestawów oczekiwanych efektów kształcenia. 

W ramach jednego zawodu wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje. I tak dla przykładu w zawodzie technik informatyk określono trzy kwalifikacje: 

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, np. E.12. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie tej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy
i zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Osoba, która posiada wykształcenie wymagane dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy
z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie będzie mogła otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w określonym zawodzie, np. tytuł technik informatyk.

 

DLA KOGO?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są adresowane do:

słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

absolwentów wszystkich typów szkół – od szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, szkoły policealne

absolwentów studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy 

bezrobotnych, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy,

pracowników, którzy planują karierę zawodową w innym zawodzie,

dorosłych pracujących od wielu lat w określonym zawodzie, pragnących nabycie wiedzy
i umiejętności zawodowych wymaganych przez pracodawcę – często niedostępnych
w szkole przed wieloma laty.

 

GDZIE SZUKAĆ?

Pełna oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne, których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra znajduje się na stronie http://edukacja.jeleniagora.pl/kkz-jg

Kwalifikacje w zawodzie, które są dostępne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 7
ze zmianami). 

Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Oferta Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)

to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe

 

OTO SZCZEGÓŁY OFERTY:

INFORMACJE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to nowa pozaszkolna forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, która wypełni lukę w szkolnictwie zawodowym spowodowaną likwidacją szkół zawodowych dla dorosłych (m.in. techników uzupełniających) oraz ograniczeniem możliwości kształcenia w pewnych zawodach w Szkole Policealnej np. technik logistyk. KKZ prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego program kształcenia w zawodach których kwalifikacja dotyczy.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji (możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych).Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Osoba zainteresowana uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych może liczyć na naszą pomoc w zaplanowaniu jej indywidualnej ścieżki edukacji i kariery stosownie do jej potrzeb i możliwości oraz osiągniętych wcześniej efektów w kształceniu zawodowym. Ważnym elementem podczas planowania kariery zawodowej opartej na KKZ jest możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami).

 
DLACZEGO kwalifikacyjny kursów zawodowy w ZSEiG 3

 • kształcenie bezpłatne 
 • system zaoczny (mniejsza ilość godzin niż w systemie stacjonarnym)
 • system stacjonarny
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne bezterminowo
 • dowolność w kolejności potwierdzania kwalifikacji (formy szkolne określają kolejność zdawania 1,2,3)
 • możliwość „zaliczania” zdobytych wcześniej efektów kształcenia zawodowego np. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów
 • okres nauki na KKZ będzie krótszy niż w formach szkolnych (niż w Szkole Policealnej).
 • Naszym atutem jest też stworzona możliwość równoczesnego uzupełnienia wykształcenia dla słuchaczy mających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne

 
UCZESTNICY KKZ:

Uczestnikami kursu mogą być osoby dorosłe (pełnoletnie):

 • dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.


WARUNKI NABORU:

 • Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSEiG3 na podstawie regulaminu rekrutacji, po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez kandydatów, m.in. świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia innych kursów, otrzymanych certyfikatów.
 • Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca .


UKOŃCZENIE KURSU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI:

 • Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor ZSEiG3).
 • Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.


UWAGA - możliwości absolwenta KKZ:

 • Absolwent otrzymane zaświadczenie może przedstawić swojemu pracodawcy (zaświadczenia potwierdza zdobycie umiejętności w ramach określonej kwalifikacji, której kurs dotyczył).
 • Absolwent może na podstawie otrzymanego zaświadczenie o ukończeniu KKZ przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.
 • Jeśli zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji (w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.


PROPONOWANA FORMA KSZTAŁCENIA:

 • system zaoczny:
  • co najmniej 1 raz na dwa tygodnie przez 2 dni
   (sobota/niedziela lub piątek/sobota lub piątek/niedziela)
 • system stacjonarny wieczorowy (19 godzin tygodniowo)


Proponowane kursy:

 

Technik logistyk

 • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
 • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 


Technik ekonomista

 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości

 


Technik rachunkowości

 • A.36. Prowadzenie rachunkowości;
 • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 


Technik elektronik

 • E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 


Technik Informatyk

 • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 


Technik cyfrowych procesów graficznych

 • A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.54 Przygotowanie materiałów graficznych do drukowania

 


Monter elektronik

 • E.5 Montaż układów i urządzeń elektrycznych

 


Technik elektryk - elektryk

 • E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 


Technik BHP

 • Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 


Technik organizacji reklamy

 • A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej


Wypełnioną kartę zgłoszenia umieszczoną poniżej prosimy o przesłanie mailem na adres szkoły

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub dostarczyć do sekretariatu.

Zespól Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3

58-506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a pokój nr 5

 

Kliknij po Kartę Zgłoszenia KKZ - wersja DOCX

Kliknij po Kartę Zgłoszenia KKZ - wersja PDF