A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich


Typ szkoły: Gimnazjum

Adres - ulica: Karłowicza 33

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-506
Telefon/Fax: 75 75 42 338

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://www.4.dip.pl

Opis placówki:

W Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze pracujemy z młodzieżą mieszkającą w pobliżu szkoły – na terenie blokowisk oraz z uczniami nie mieszkającymi w obwodzie, którzy zapisują się do nas ze względu na atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz wykwalifikowaną kadrę. Cele, które stawiamy sobie w szkole osiągamy tylko dzięki ciężkiej pracy zespołowej. Wartości, którymi kierujemy się to odpowiedzialność, wzajemne poszanowanie i otwartość na potrzeby innych. Wyróżnia nas przyjazny stosunek do ucznia, potrzeba ciągłego doskonalenia się oraz optymizm w kreowaniu przyszłości. Placówka, dzięki udziałowi w dużych projektach unijnych jest doskonale wyposażona w urządzenia multimedialne; korzystamy z dziennika elektronicznego, który umożliwia płynny przepływ danych i zapewnia stuprocentową kontrolę, a także monitorowanie frekwencji oraz oceniania uczniów. Placówka posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: informatyczną, biologiczną, geograficzną, fizyczną i chemiczną. Sale: języka polskiego, matematyczne i historyczne są zadbane i schludne. Szkoła posiada także salę gimnastyczną, trzy boiska i siłownię. Mamy bibliotekę z bogatym księgozbiorem, który na bieżąco jest uzupełniany i szkolny sklepik.
Specyfikacja szkoły:

Gimnazjum nr 4 tworzy i promuje model szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania prospołecznej postawy oraz wspiera aktywność obywatelską młodzieży. Szkoły, która poprzez swoją otwartość na dialog i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym stwarza uczniom dodatkowe możliwości rozwoju, pełnego uświadomienia sobie i wykorzystania ich własnego potencjału, wyjścia na zewnątrz i współdziałania na rzecz innych oraz przygotowuje do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów i wyboru drogi życiowej.Dni otwarte placówki:

13.02.2015 r., 18.04.2015 r.
Misja szkoły:

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich , bezpośrednich współpracujących z placówką.
Udział w programach:
 1.  „Dzień Bezpiecznego Internetu” – realizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej i organizowany przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”.
 2. „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Program pod patronatem MEN, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Rzecznika Praw Dziecka.
 3.  „Od dziewczynki do kobiety” – program edukacyjny firmy Johnson & Johnson.

 4. „Znajdź właściwe rozwiązanie”- program Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. „UNPLUGGED”- Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom Od Środków Uzależniających Stworzony Przez EU- DAP (European Drug Abuse Prevention).
 6. „Erasmus”- program umożliwia zagraniczną mobilność –wyjazdy w celach edukacyjnych; nadzór nad jego realizacją w Polsce sprawuje: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 7. USKI- Ogólnopolski Program Stypendialny dla uczniów, przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub/i artystyczne.
 8. DOMINO III- Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 9. „Moja Mała Ojczyzna”- Program Edukacji Regionalnej.
 10. „Ratujmy wzrok dzieciom”- Program Profilaktyki i Korekcji Wzroku (JZO sp.z o.o.  i Rotary Club).Zajęcia pozalekcyjne:

Przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
Oferta dodatkowa:

Klasy mundurowe, klasy sportowe (piłka nożna, piłka ręczna), klasy informatyczne, klasy angielsko- hiszpańskie.
Osiągnięcia:
 1. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w większości posiadającej kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.
 2. Rozpoznawanie  możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów (prowadzenie różnych diagnoz, ewaluacji wewn.).
 3. Organizowanie procesu edukacyjnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.
 4. Kontrolowanie dostosowania programów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 5. Monitorowanie realizowania w szkole podstawy programowej (w tym za pomocą  e-Dziennika).
 6. Dokonywanie ewaluacji realizowanych programów nauczania.
 7. Organizowanie zajęć dla uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi (wdrażanie programów opracowanych przez nauczycieli).

Konkretyzując powyższe, należy wymienić:

 1. Działanie w szkole Ośrodka Kuratorskiego nr 2 we współpracy z Sądem Rejonowym (praca z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym - odrabianie lekcji, zajęcia profilaktyczne, sportowe, socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze, bezpłatne obiady).
 2. Opracowanie i wdrożenie Projektu „Pomocna dłoń” w ramach organizacji pozarządowej podmiotu o którym mowa w art. 3 Ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizacji zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, edukacja włączająca.
 3. Zapewnienie uczniom dostępu do najnowszych metod nauczania i uczenia się oraz poprawa bezpieczeństwa dzięki stworzeniu nowych pomieszczeń i pracowni    do nauki i ich wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne (sprzęt audiowizualny i multimedialny, programy multimedialne, nowoczesne środki do ćwiczeń laboratoryjnych),
 4. Systematyczne opracowywanie projektów profilaktycznych i pozyskiwanie funduszy z Urzędu Miasta na przeciwdziałanie i zapobieganie problemom alkoholowym, w tym doposażenie bazy szkoły (np. boisko do piłki nożnej).
 5. Ukierunkowanie pracy wychowawczej z uczniami dzięki Samorządowi Uczniowskiemu, harcerstwu, współpracy z kombatantami.
 6. Zorganizowanie dla uczniów w czasie ferii zimowych i letnich warsztatów teatralnych i zajęć sportowych wg opracowanych programów własnych  nauczycieli.
 7. Wprowadzenie własnych programów zajęć z samoobrony i pływania w ramach  2 godz. wf.
 8. Stworzenie klas sportowych: piłki nożnej i piłki ręcznej – również na bazie własnych programów.
 9. Wprowadzenie programów zajęć dodatkowych, a tym samym powołanie klasy tzw. „mundurowej”, pod patronatem Straży Miejskiej.
 10. Funkcjonowanie „Systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce” - dziennika elektronicznego (poprawa komunikacji z rodzicami, poprawa frekwencji uczniów, skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym, poprawa systematyczności pracy nauczycieli, oszczędność czasu, dostosowanie poziomu informatyzacji szkoły do standardów europejskich, rzetelna analiza realizacji podstawy programowej).
 11. Funkcjonowanie i coroczna modyfikacja, w ramach prowadzonej ewaluacji, dziennika zajęć wychowawczych - zebranie całej dokumentacji wychowawcy w jednym miejscu.
 12. Wprowadzenie EdPlanu, dzięki czemu rzetelnie prowadzona jest dokumentacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 13. Uzyskiwanie czołowych miejsc w konkursie „Gospodarna Szkoła”.
 14. Uzyskanie przez znaczną część nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego.
 15. Funkcjonowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Czwórki – Postaw Na Przyszłych Noblistów, które ma na celu wspieranie szkoły w wielu dziedzinach  (np. opracowanie i wdrożenie programu zajęć sportowych w czasie wakacji).
 16. Pozyskanie stypendiów dla najlepszych uczniów ze źródeł pozabudżetowych.
 17. Wprowadzenie wewnątrzszkolnych badań EWD i porównywanie ich z uzyskiwanymi wynikami z EWD zewnętrznego.
 18. Określenie słabych strony szkoły (słabe osiągnięcia edukacyjne uczniów).
 19. Zwiększenie w szkole liczby oddziałów – przy znacznym niżu demograficznym w Jeleniej Górze.
 20. Zwiększenie ilości oddziałów i wzrost zatrudnienia nauczycieli.
 21. Wpasowanie się w określony przez Organ Prowadzący bon oświatowy.
 22. Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej we wszystkich obszarach są zbieżne z wynikami przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych.Pomoc socjalna:

Dożywianie uczniów (bułki), stypendia socjalne, zapomogi socjalne, paczki żywnościowe dla uczniów z rodzin najniżej uposażonych (współpraca z Kościołem św. Wojciecha, żywność/ środki czystości pozyskiwane poprzez udział uczniów w wolontariatach), bułki słodkie dla podopiecznych Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 działającego przy szkole pozyskane od Sponsorów.